Regulamin Konkursu Świątecznego „Wygraj Projektor”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Damian Zieliński Media NIP: 5030085475
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie (od lat 12) za pisemną zgodą rodziców na terenie Polski.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 6.12.2023 do 14.12.2023 do godziny 23:59 
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 15.12.2023 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony na Facebook.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/damianzielinski.media/

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na (tutaj ważne, aby jak najdokładniej opisać na czym polega).
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców
 4. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie najbardziej kreatywnego i interesującego uzasadnienia wyboru ulubionego filmu świątecznego.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 2 mini projektory.
 2. Nagroda zostanie wysłana poprzez paczkomaty InPost.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: studio@zielinskimedia.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Wygrana nagroda).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Damian Zieliński Media. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Zieliński Media Produkcje
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Zieliński Media Produkcje
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.